Grupa rybacka w Jędrzejowie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził dziś listę zawierającą ocenę punktową lokalnych grup rybackich sporządzoną w ramach weryfikacji wniosków o wybór lokalnych grup rybackich (LGR) na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) złożonych przez stowarzyszenia z obszaru całej Polski w ramach II naboru. Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzona została przez Zespół opiniujący powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w skład którego weszli przedstawiciele ministerstwa oraz samorządu województw.

Podczas weryfikacji ustalono, że 5 z 34 złożonych przez stowarzyszenia wniosków nie spełniło wymogów formalnych i w stosunku do nich podjęto decyzję o nie poddawaniu ich ocenie merytorycznej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”wyboru LGR dokonuje się do wyczerpania środków finansowych wskazanych w zaproszeniu do składania wniosków na wybór LGR do realizacji LSROR. Kwota środków wskazana w zaproszeniu do składania wniosków z dnia 16 grudnia 2010 r. opiewa na 109 940 159 euro będące odpowiednikiem kwoty – 441 134 887,99 wyrażonej w złotych (PLN) ustalonej zgodnie z kursem wymiany euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania wyboru lokalnych grup rybackich do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.

Suma środków na realizację LSROR ustalona została na podstawie „wskaźnika rybackości”, tj. liczby przedstawicieli sektora rybackiego w stosunku do liczby mieszkańców ustalonej podczas oceny formalnej wniosków oraz na podstawie liczby uzyskanych punktów dla stowarzyszeń.

Do realizacji LSROR wybrane zostały 22 stowarzyszenia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach wspomnianej oceny LGR i LSROR. Jednocześnie w przypadku LGR, znajdujących się na pozycjach 22, 23 i 24 poniższej listy, które uzyskały taką samą liczbę punktów o wybraniu do realizacji LSROR decydowała wyższa wartość ww. wskaźnika rybackości.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom, które wzięły udział w drugim konkursie za zaangażowanie i pracę w przygotowanie złożonych wniosków oraz gratuluje LGR, które zostały wybrane do realizacji LSROR.

Info:http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wybor-lokalnych-grup-rybackich/