Konkurs w Arizonie

Zachęcamy do uważnego obejrzenia relacji z „Alchemist Project” z Klubu Arizona we Wrocieryżu i udziału w konkursie!

Więcej informacji w materiale!

 

Poniżej publikujemy regulamin konkursu.

 

 

Konkurs
„Alchemist Project w Klubie Arizona”

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest promocja duetu „Alchemist Project”, który zagrał 16 lipca 2011r. w Klubie Arizona we Wrocieryżu.

 

1.2. Regulamin
Konkurs „Alchemist Project w Klubie Arizona” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu jest Agnes Agnieszka Bełdowska z  siedzibą w Jędrzejowie.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób.

2.2. Pytanie konkursowe

Pytanie brzmi: Z jakiego miasta pochodzi duet „Alchemist Project”.

 

2.3. Terminy
Konkurs trwa do 31 lipca 2011r.

2.4. Zgłaszanie zdjęć
Zgłaszanie do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą przesłania e-maila na adres: biuro@itvjedrzejow.pl w tytule zawierające hasło „Konkurs” a w treści prawidłową odpowiedź i dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu.

Odpowiedzi nadesłane inną drogą nie będą brane pod uwagę i nie wezmą udziału w konkursie.

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Cztery pierwsze osóby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają drogą listowną płytę cd z setem i autografem „Alchemist project”.

2.6. Deklaracje
Nadesłanie odpowiedzi na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca odpowiedź i zarejestrowana w systemie:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

2.7. Nagrody

Nagrodami w konkursie jest są cztery płyty cd z setem i autografami „Alchemist Project” po jednej dla każdego zwycięzcy.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za dzień rozpoczęcia konkursu uznaje się datę opublikowania materiału na stronie www.itvjedrzejow.pl