LGD GRYF – Cztery lata szybko minęły…

viewerCztery lata szybko minęły…
12 października 2011 roku zakończyła się czteroletnia kadencja organów Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”. Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi LGD i wybrało nowe władze. Prezes Zarządu Bogusława Wypych przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2007-2011, które zostało przyjęte bez żadnych zastrzeżeń. Następnie po odczytaniu przez zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jana Budziosza protokołu sporządzonego na okoliczność zakończenia kadencji Walne Zebranie Członków jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przyjęto również sprawozdanie z działalności Rady LGD, złożone przez przewodniczącą Teresę Szwaczkę. O funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Działania i pracy Zarządu bardzo pozytywnie wypowiedział się w swoim wystąpieniu Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, kierując szczególne słowa uznania i podziękowania do Prezes Bogusławy Wypych. W dyskusji głos również zabrali: Marian Wierzchowski – członek LGD, Waldemar Woźniak- członek Zarządu LGD, Zbigniew Kasprzak – członek LGD, Elżbieta Frejowska – Wójt Gminy Nagłowice oraz Łukasz Chlebny – doradca prawny LGD. Następnie dokonano wyboru nowych władz LGD, w skład których wchodzą:
Zarząd:
Prezes Zarządu – Bogusława Wypych (Powiat Jędrzejowski)
Wiceprezes Zarządu – Maria Supernat (Oksa)
Skarbnik Zarządu – Stanisław Mach (Sędziszów)
Członkowie Zarządu: Tadeusz Jach (Małogoszcz), Marcin Nowak ( Słupia Jędrzejowska), Edmund Pękalski (Wodzisław), Lidia Titow (Nagłowice), Włodzimierz Węglowski (Imielno), Waldemar Woźniak (Jędrzejów).
Rada:
Janusz Grabek, Mieczysław Dębiński (powiat jędrzejowski), Jan Czarnecki, Grzegorz Zieliński (gmina Imielno), Zdzisław Gzyl, Zbigniew Kasprzak, Wanda Marcinkowska (gmina Jędrzejów), Maciej Tomczyk (gmina Małogoszcz), Elżbieta Frejowska, Stanisław Lelonek (gmina Nagłowice), Zdzisław Adamczyk, Hieronim Tkaczewski (gmina Oksa), Teresa Szwaczka, Jolanta Wiekiera (gmina Sędziszów), Edyta Kunicka, Paweł Baran (gmina Słupia Jędrzejowska), Krystyna Idzik, ks. Kazimierz Jajeśniak (gmina Sobków), Marian Bakalarz, Józef Syska (gmina Wodzisław).
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jan Budziosz
Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Majchrzak
Członek – Wojciech Gądek