t1a LGD Gryf również pomaga szkołom!

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” w porozumieniu ze Starostą Jędrzejowskim i Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 w ramach działania 9.2 POKL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” złożyła projekt pn. „Teoria i praktyka drogą do sukcesu zawodowego”, który został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji.

 

Będzie on realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 485 879,23 zł., wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE wynosi 417 279,23zł.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie do 2014 roku poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz przygotowanie do wejścia na współczesny rynek pracy minimum 140 uczniów i uczennic ZSP nr. 2 w Jędrzejowie. Docelowo zakłada się: zwiększenie poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z przedmiotów zawodowych objętych programem nauczania, zmniejszenie niedoborów edukacyjnych z języka obcego, zmniejszenie niedoborów edukacyjnych z matematyki oraz zwiększenie świadomości dotyczącej planowania własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie klas III Technikum w ZSP nr. 2 w Jędrzejowie realizując kompleksowe wsparcie do końca klasy IV. Wsparciem zostanie objęta grupa 160 uczniów tej szkoły. Okres realizacji projektu 1.01.2012r.-30.06.2014r. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Jędrzejowskim.