Przykłady przedsiębiorczych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach PROW 2007 – 2013

W wyniku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 powstało 12 nowych przedsiębiorstw, 19 rozwinęło swoją działalność gospodarczą, utworzono kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

Do dobrych praktyk z poprzedniego okresu programowania można zaliczyć m. in. następujące operacje:

– Zakup maszyny sterowanej numerycznie do produkcji elastycznych rur w zwijanej technologii oraz utworzenie trzech dodatkowych stanowisk pracy. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 197 000,00 złotych.

– Tworzenie mikroprzedsiębiorstwa o znamionach działalności weterynaryjnej na terenach wiejskich. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 46 421,00 zł.

Budowa zakładu ślusarskiego. Beneficjent – wspólnicy spółki cywilnej; kwota uzyskanego dofinansowania 300 000,00 zł.

– Remont budynku i zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia w celu uruchomienia zakładu produkcji żywności ekologicznej. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 142 528,00 zł.

Budowa i wyposażenie stajni, patio oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, kwota uzyskanego dofinansowania 169 670,00 zł. Beneficjent – przedsiębiorca.

– Budowa altany rekreacyjnej, zakup figur dinozaurów i urządzeń rekreacyjnych, kwota uzyskanego dofinansowania 96 000,00 zł. Beneficjent – przedsiębiorca

– Zakup 52 dwuosobowych kajaków wraz z oprzyrządowaniem, zakup samochodu ciężarowego do obsługi spływów kajakowych, zakup sprzętu komputerowego dla planowanego do zatrudnienia pracownika. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 100 000,00 zł.

– Zakup suszarni do zboża i siewnika punktowego do kukurydzy celem rozwoju dotychczas prowadzonej działalności pozarolniczej. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 100 000,00 zł.

– Zakup i montaż komory suszarni do suszenia drewna w istniejącego Tartaku. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 49 249,50 zł.

– Założenie i wyposażenie firmy handlowo-usługowo-produkcyjnej mającej na celu wdrożenie nowoczesnych technologii i powstanie nowych miejsc pracy. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 199 932,50 zł.

Zakup brykieciarki, rozdrabniacza do słomy, ogrodzenie terenu oraz doprowadzenie instalacji elektrycznej wraz z przyłączem w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej na produkcji brykietu. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 30 782,00 zł.

Zakup maszyn rolniczych: prasa rolująca i opryskiwacz polowy przyczepiany. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 98 500,00 zł.

– Podniesienie standardu świadczonych usług agroturystycznych poprzez zakup sprzętu i urządzeń oraz wybrukowanie placu pod parking i wjazdu na posesję dla turystów. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 7 426,50 zł.

– Poszerzenie i dywersyfikacja oferty usługowej przedsiębiorstwa F.P.H.U. „BIUROKOMP” MARCIN GRAJEK poprzez zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego oraz utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy. Beneficjent – osoba fizyczna; kwota uzyskanego dofinansowania 21 629,00 zł.

 

 

W obecnym programowaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będzie ogłaszało nabory wniosków m.in. w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych przez osoby chcące założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą w okresie programowania 2014-2020 uzyskają Państwo w Biurze LGD (ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie) lub telefonicznie (41 386 41 14). Ponadto zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdjedrzejow.pl.