Regulamin konkursu zespołu Basta

Konkurs
„Zespoł BASTA w Klubie Arizona”

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest promocja zespołu „BASTA”, który wystąpił 6 sierpnia 2011r. w Klubie Arizona we Wrocieryżu.

1.2. Regulamin
Konkurs „
Zespoł BASTA w Klubie Arizona” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu jest Agnes Agnieszka Bełdowska z  siedzibą w Jędrzejowie.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób.

2.2. Pytanie konkursowe

Pytanie brzmi: Jaki tytuł nosi piosenka która została nagrodzona pierwszym miejscem na festiwalu w Kobylnicy w 2011 roku.

2.3. Terminy
Konkurs trwa  29 sierpnia 2011r.

2.4. Zgłaszanie zdjęć
Zgłaszanie do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą przesłania e-maila na adres: biuro@itvjedrzejow.pl w tytule zawierające hasło „BASTA” a w treści prawidłową odpowiedź i dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu.

Odpowiedzi nadesłane inną drogą nie będą brane pod uwagę i nie wezmą udziału w konkursie.

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzymają drogą listowną płytę cd z utoworami zespołu „BASTA”.

2.6. Deklaracje
Nadesłanie odpowiedzi na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca odpowiedź i zarejestrowana w systemie:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

2.7. Nagrody

Nagrodami w konkursie są trzy płyty cd z utworami zespołu „BASTA” po jednej dla każdego zwycięzcy.


3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za dzień rozpoczęcia konkursu uznaje się datę opublikowania materiału na stronie www.itvjedrzejow.pl