Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lutego 2011r.

solidarnoscZarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wielokrotnie sygnalizował problemy dotyczące
niebezpieczeństw likwidacji ważnych jednostek gospodarczych i z zakresu służb publicznych. Skala tych likwidacji oraz zagrożeń skutkować musi negatywnymi konsekwencjami dla życia gospodarczego i społecznego.

W ostatnich latach w naszym województwie zmniejszono stopień organizacji i samodzielności następującym podmiotom:
Poczta Polska S.A.,
• Ruch S.A.,
• PKN Orlen S.A.,
• Telekomunikacja Polska S.A.,
• Instytucjom finansowym (NBP, PKO BP, PKO S.A., PZU, PZU „Życie”, Warta i inne).

Pominięto nasz region w tworzeniu bądź konsolidowaniu następujących firm:
Polska Grupa Energetyczna (Lublin, Łódź),
• PKP „Cargo” (likwidacja zakładu świętokrzyskiego, podporządkowanie zakładowi z siedzibą w Lublinie).
Aktualnie trwają dyskusje nad „wyprowadzeniem” z województwa świętokrzyskiego następujących jednostek:
• PKP PLK (dotychczas zakłady w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej, planowane w Łodzi i w Lublinie),
• PKP Intercity w Skarżysku-Kamiennej,
• Izba Celna w Kielcach,
• Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty,
• Świętokrzyski Oddział NFZ,
• Wydziały Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w 4 Sądach Rejonowych.

Istotne firmy dla pasażerskich usług komunikacyjnych czyli: kolejowe Przewozy Regionalne oraz PKS Kielce S.A.
są zagrożone w dłuższym istnieniu.
Ponadto ostatnie decyzje o ograniczeniu inwestycji drogowych (E-7 Skarżysko-Kamienna – Radom i Jędrzejów –
Kraków, drogi krajowej 73 Kielce – Tarnów i drogi kolejowej Nr 8) spowodować musi w dłuższej perspektywie perturbacje
dla wielu kopalni kruszywa kamiennego a w konsekwencji dla regionalnego rynku pracy.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że przedstawiony obraz, w przypadku
realizacji tych planów, doprowadzi do degradacji cywilizacyjnej województwa świętokrzyskiego, ze szkodą dla jego rozwoju
i perspektyw dla mieszkańców regionu. Dlatego też problemy te winny stać się przedmiotem namysłu i działań instytucji i
organizacji odpowiedzialnych za stan naszego województwa. W tym celu przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zgłosili te problemy jako przedmiot postępowania WKDS.
Tworzenie skutecznego, merytorycznego lobbingu na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego powinno stać się
celem wielu podmiotów państwowych, samorządowych i społecznych. NSZZ „Solidarność” o to apeluje i zgłasza gotowość
działań w tych kwestiach.
Za Zarząd
/-/ Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY

REGION ŚWIĘTOKRZYSKI