Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania rozpoczyna działalność.

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy, powiaty oraz osoby fizyczne i przedsiębiorców. Stowarzyszenie działa na terenie 18 gmin 3 powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego; Kluczewsko, Krasocin, Radków, Secemin, Moskorzew, Włoszczowa, Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka.

Działalność Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Między Nidą a Pilicą” oraz „Lokalną Grupę Rybacką Jędrzejowska Ryba”, które to w okresie programowania w latach 2007- 2013 otrzymały na rozwój swoich obszarów budżet w wysokości ponad 33 mln zł. Podczas swojej działalności grupy te przyczyniły się do znaczącego rozwoju obszarów rybackich, jak również do działań ukierunkowanych na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wsi, zwiększenia ich zdolności do współpracy i realizacji projektów. Ze względu na chęć bliższej współpracy, oraz większej skuteczności, obie te grupy zainicjowały utworzenie nowego stowarzyszenia o nazwie Świętokrzyska Rybacka LGD.

Świętokrzyska Rybacka LGD opracowała Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, współfinansowanego ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 – 2020. Doświadczenie członków obu stowarzyszeń zostało wykorzystane w działalności nowopowstałego stowarzyszenia, a w szczególności przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. W pracę nad LSR zaangażowani byli przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.  Do tworzenia LSR wykorzystano wnioski  z warsztatów strategicznych, spotkań z rybakami oraz treści badań ankietowych.

LSR jest zaproszeniem do współpracy wszystkich osób, instytucji i środowisk, którym zależy na utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, dynamicznym rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszeniu standardów życia ogółu mieszkańców. Operacje zaproponowane w strategii stanowią wyzwanie dla całej społeczności lokalnej.

Jako nowa organizacja jesteśmy na początku swej drogi w realizowaniu celów i zadań strategii. Jako nadrzędny cel stawiamy sobie szeroko pojętą poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa. Mamy tu w zamiarze sprzyjać tworzeniu miejsc pracy poprzez inwestycje w sektor rybacki, rozwojowi przedsiębiorczości w otoczeniu sektora rybackiego, propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim, współpracy na rzecz obszaru rybackiego.

Aby te zadania zrealizować stowarzyszenie będzie ogłaszać konkursy na wybór projektów do dofinansowania. Liczymy na szerokie zainteresowanie Państwa, jako potencjalnych Beneficjentów PO „Rybactwo i Morze”. Organizacja dysponuje budżetem ogólnym w wysokości 12 mln zł. Aby projekt miał szansę na dofinansowanie musi być zgodny z LSR, wpisywać się w jej cele, być zrealizowanym  na terenie wyżej wymienionych 18 gmin.

Konkursy projektowe dla Beneficjentów będą organizowane na następujące przedsięwzięcia:

  • Różnicowanie działalności rybackiej,
  • Tworzenie punktów przetwórstwa lub punktów bezpośredniej sprzedaży ryb,
  • Podejmowanie działalności gospodarczej,
  • Rozwój działalności gospodarczej,
  • Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego,
  • Tworzenie, rozwój lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 

Beneficjentami stowarzyszenia mogą być: rybacy, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, JST, organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa
i akwakultury.

Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy.

 

 

Świętokrzyska Rybacka LGD

Pobierz informację o projektach