Warto skorzystać!

Podobnie jak w ubiegłym okresie programowania, PROW 2007-2013, pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” przy każdej stosownej okazji (festyny, uroczystości, imprezy okolicznościowe i inne spotkania lokalnej społeczności) będą świadczyli usługi doradcze i informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w zakresie:

– podejmowania działalności gospodarczej,
– rozwijania działalności gospodarczej,
– dostosowania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych,
– organizacji szkoleń i spotkań integracyjno
– aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych,
– integracji międzypokoleniowej,
– młodzi rodzice na rynku pracy,
– budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
– wzmacniania świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD,
– zachowania dziedzictwa lokalnego,
– promocji obszaru LGD, w tym promocja produktów i usług lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do pozyskania i poszerzenia wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w powyżej wskazanych obszarach.