Wyślij PIT przez internet

Ministerstwo Finansów, we współpracy z dziennikiem Fakt i telewizją śniadaniową „Dzień Dobry TVN” rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą składania rocznych zeznań podatkowych pod nazwą „Szybki PIT”. W ramach tej akcji uruchomiono stronę internetową www.szybkipit.pl na której można znaleźć formularze podatkowe, broszury informacyjne i wszystkie niezbędne informacje, które pomogą w rozliczeniu zeznania za 2010r. Można dowiedzieć się również jak przesłać deklarację w formie elektronicznej. 
Włączając się w akcję „Szybki PIT” Urząd Skarbowy w Jędrzejowie podjął szereg działań ułatwiających podatnikom prawidłowe rozliczenie za 2010r. Na sobotę 30 kwietnia 2010r. zaplanowany został dodatkowy dzień pracy Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie. W tych dniach Urząd czynny będzie w godzinach 9.00-13.00. Ponadto w ostatnim tygodniu rozliczeń tj. 26-29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r.wydłużono godziny pracy Urzędu do godziny 18.00. 
Jednocześnie Urząd Skarbowy w Jędrzejowie przypomina, iż termin składania zeznań za rok 2011 upływa z dniem 2 maja 2011r. W rozliczeniach za 2010r. należy zastosować dwie stawki podatku, 18 % i 32 %. Podatek w wysokości 18 % (minus tzw. kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł) zapłacimy od dochodów, które nie przekroczyły 85 528 tys. zł. Jeżeli dochody były wyższe od tej kwoty to podatek wyniesie 32 % od nadwyżki ponad 85 528 tys. zł. + 14.839,02 zł. Zakres przysługujących podatnikom ulg nie zmienił się w porównaniu z poprzednim rokiem. Do najbardziej popularnych ulg zaliczyć można ulgi związanej z: wydatkami na Internet, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny oraz z ulgi na dzieci.
Ulga prorodzinna przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskującego dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Kwota ulgi wynosi 1112,04 zł rocznie na każde dziecko (92,67 zł miesięcznie). Ulga przysługuje na każde dziecko odrębnie w pełnej wysokości. Odliczeniu podlega ww. kwota miesięczna za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego. Odliczenie dotyczy obojga rodziców. Kwotę ulgi może odliczyć jedno z rodziców, albo oboje, w dowolnym podziale (decydują małżonkowie). Ulga na Internet jest limitowana, a maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł.

Wydatki na cele rehabilitacyjne przysługują podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub podatnikowi, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, pod warunkiem posiadania przez osobę niepełnosprawną:
a) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
b) posiadania decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy,
c) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat,
d) orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997r.

Ministerstwo Finansów, we współpracy z dziennikiem Fakt i telewizją śniadaniową „Dzień DobryTVN” rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą składania rocznych zeznań podatkowychpod nazwą „Szybki PIT”. W ramach tej akcji uruchomiono stronę internetową www.szybkipit.pl na którejmożna znaleźć formularze podatkowe, broszury informacyjne i wszystkie niezbędne informacje, którepomogą w rozliczeniu zeznania za 2010r. Można dowiedzieć się również jak przesłać deklarację w formieelektronicznej.
Włączając się w akcję „Szybki PIT” Urząd Skarbowy w Jędrzejowie podjął szereg działańułatwiających podatnikom prawidłowe rozliczenie za 2010r.
Na sobotę 30 kwietnia 2010r. zaplanowany został dodatkowy dzień pracy Urzędu Skarbowego wJędrzejowie. W tych dniach Urząd czynny będzie w godzinach 9.00-13.00.
Ponadto w ostatnim tygodniu rozliczeń tj. 26-29 kwietnia oraz 2 maja 2011 r.wydłużono godzinypracy Urzędu do godziny 18.00.
Jednocześnie Urząd Skarbowy w Jędrzejowie przypomina, iż termin składania zeznań za rok 2011upływa z dniem 2 maja 2011r.
W rozliczeniach za 2010r. należy zastosować dwie stawki podatku, 18 % i 32 %.
Podatek w wysokości 18 % (minus tzw. kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł)zapłacimy od dochodów, które nie przekroczyły 85 528 tys. zł.
Jeżeli dochody były wyższe od tej kwoty to podatek wyniesie 32 % od nadwyżki ponad 85 528 tys.zł. + 14.839,02 zł.
Zakres przysługujących podatnikom ulg nie zmienił się w porównaniu z poprzednim rokiem.
Do najbardziej popularnych ulg zaliczyć można ulgi związanej z: wydatkami na Internet, wydatkina cele rehabilitacyjne, darowizny oraz z ulgi na dzieci.
Ulga prorodzinna przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznychuzyskującego dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Kwotaulgi wynosi 1112,04 zł rocznie na każde dziecko (92,67 zł miesięcznie). Ulga przysługuje na każdedziecko odrębnie w pełnej wysokości. Odliczeniu podlega ww. kwota miesięczna za każdy miesiąckalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił funkcję opiekuna prawnego.Odliczenie dotyczy obojga rodziców. Kwotę ulgi może odliczyć jedno z rodziców, albo oboje, w dowolnympodziale (decydują małżonkowie).
Ulga na Internet jest limitowana, a maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie możeprzekroczyć 760 zł.
Wydatki na cele rehabilitacyjne przysługują podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawnąlub podatnikowi, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, pod warunkiem posiadania przezosobę niepełnosprawną: a) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzechstopni niepełnosprawności, b) posiadania decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej bądź częściowejniezdolności do pracy, c) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat, d)orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31sierpnia 1997r.