Laur Gospodarności – dla najbardziej aktywnych samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich oraz organizacji pozarządowych

Logo_Laur_GospodarnosciTrwa pierwsza edycja konkursu „Laur Gospodarności”. Jego adresatem są gminy wiejskiei miejsko-wiejskie korzystające z zewnętrznego wsparcia finansowego oraz organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenach wiejskich. Inicjatorem konkursu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, który czeka na zgłoszenia do 12 maja br. Partnerami projektu są Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa. Patronat Honorowy nad konkursem objęli prof. Jerzy Buzek oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

 

 

Pomysł organizacji „Lauru Gospodarności” powstał w związku z dwoma ważnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w tym roku. W 2010 obchodzona jest w Polsce 20. rocznica samorządności. Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uznaje się dzień 27 maja 1990 r., kiedy to odbyły się pierwsze po wojnie całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. W bieżącym roku mija również 20 lat działalności Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” (EFRWP). W tym czasie, dzięki jego pomocy, ze wsparcia finansowego skorzystało ponad 1 700 polskich gmin. Oba jubileusze skłaniają do podsumowań i oceny rozwoju polskiej wsi. Celem konkursu „Laur Gospodarności” jest zwrócenie uwagi na prężną działalność samorządów na terenach wiejskich oraz podkreślenie ich zasług dla rozwoju wsi i społeczności lokalnych.

 

Dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Konkurs „Laur Gospodarności” składa się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do gmin, które w ciągu ostatnich pięciu lat, przy realizacji swoich projektów rozwijających infrastrukturę techniczną lub społeczną, korzystały ze wsparcia środków zewnętrznych, w tym środków Funduszu, środków unijnych, bankowych itp. Ocenie podlegać będzie skala i ciągłość inwestycji na przestrzeni tego okresu oraz bieżąca aktywność gminy. Laur Gospodarności zostanie przyznany samorządom, które najefektywniej wykorzystały powierzone im finanse, w następujących pięciu kategoriach:
Rozwój infrastruktury,
Rozwój przedsiębiorczości,
Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego,
Rozwój kapitału społecznego,
Harmonijny rozwój.

Specjalnym Laurem Gospodarności z okazji 20-lecia Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zostaną nagrodzone gminy, które w sposób aktywny korzystały ze wsparcia finansowego Fundacji od momentu jej powstania.

Dla organizacji pozarządowych

Druga część konkursu, przebiegająca pod hasłem „Inspirujący Projekt Roku”, adresowana jest do organizacji pozarządowych. Warunkiem ich uczestnictwa w konkursie jest realizacja przedsięwzięcia we współpracy z władzami gminnymi oraz innymi podmiotami, w tym innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenach wiejskich. Celem tej części konkursu jest zwrócenie uwagi na kluczowe znaczenie aktywności i współpracy między różnymi instytucjami dla rozwoju lokalnych społeczności. Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 70 tys. zł z przeznaczeniem na poszerzenie zakresu realizacji projektu lub jego kontynuację.
Dodatkową nagrodę, Laur Honorowy, otrzyma organizacja pozarządowa, która szczególnie wyróżniała się swoją działalnością na rzecz lokalnych społeczności wiejskich w ciągu minionych pięciu lat.

Zgłoszenia

Gmina zgłasza swój udział w konkursie wypełniając specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Funduszu www.efrwp.com.pl lub www.laurgospodarnosci.pl. Tam też znajduje się pełny tekst regulaminu konkursu oraz zasady oceny, na których podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wypełniony formularz należy przesłać na adres pocztowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej: ul. Miedziana 3A,
00-814 Warszawa, z dopiskiem „Laur Gospodarności”.
Organizacje pozarządowe zgłaszane są do konkursu przez gminy. W tym celu samorządy wypełniają odpowiedni formularz, również znajdujący się na wyżej wymienionych stronach internetowych.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu i jego zasad można uzyskać pod numerem telefonu: 022 639 87 63. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 maja 2010 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca br., podczas uroczystej Gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Odbędzie się ona na zakończenie obchodów rocznicy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

 

Patroni Honorowi
Prof. Jerzy Buzek
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi