Regulamin Alchemist Project

Konkurs
„Alchemist Project w Klubie Arizona”

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest promocja duetu „Alchemist Project”, który zagrał 16 lipca 2011r. w Klubie Arizona we Wrocieryżu.

1.2. Regulamin
Konkurs „Alchemist Project w Klubie Arizona” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy
Organizatorami konkursu jest Agnes Agnieszka Bełdowska z  siedzibą w Jędrzejowie.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób.

2.2. Pytanie konkursowe

Pytanie brzmi: Z jakiego miasta pochodzi duet „Alchemist Project”.

2.3. Terminy
Konkurs trwa do 31 lipca 2011r.

2.4. Zgłaszanie zdjęć
Zgłaszanie do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą przesłania e-maila na adres: biuro@itvjedrzejow.pl w tytule zawierające hasło „Konkurs” a w treści prawidłową odpowiedź i dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu.

Odpowiedzi nadesłane inną drogą nie będą brane pod uwagę i nie wezmą udziału w konkursie.

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Pięć pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie otrzyma drogą listowną płytę cd z setem i autografem „Alchemist project”.

2.6. Deklaracje
Nadesłanie odpowiedzi na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca odpowiedź i zarejestrowana w systemie:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

2.7. Nagrody

Nagrodami w konkursie jest pięć płyt cd z setem i autografami „Alchemist Project” po jednej dla każdego zwycięzcy.

2.8. Jury
Oceny prac będą dokonywali akredytowani przez Organizatorów jurorzy z Polski i innych krajów.
Każdy z jurorów wyda własny, niezależny od innych werdykt.
Juror nie ma obowiązku oddania swojego głosu we wszystkich edycjach tematycznych, może więc powstrzymać się od oddania głosu, jeżeli uzna to za stosowne.
Werdykt jurora jest ostateczny i niepodważalny.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Za dzień rozpoczęcia konkursu uznaje się datę opublikowania materiału na stronie www.itvjedrzejow.pl